Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 55, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.