Căn cứ khoản 2, Công văn số 3937/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2013 của Tổng cục Hải quan quy định: “Trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào nội địa (trừ hàng hóa không được đưa vào nội địa theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC):

Chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan (nếu được ủy quyền) phải xuất trình hợp đồng thuê kho ngoại quan có điều khoản quy định hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc có công văn cam kết hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào nội địa; Chi cục trưởng hải quan quản lý kho ngoại quan căn cứ vào hoạt động kinh doanh kho ngoại quan của chủ kho và tính chất mặt hàng (hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu hoặc đưa vào thị trường nội địa phục vụ gia công, sản xuất) để quyết định làm thủ tục hải quan đưa hàng vào gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa và không làm thủ tục để tái xuất đi nước khác.”

Theo hướng dẫn tại công văn này, chỉ có hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu hoặc đưa vào thị trường nội địa phục vụ gia công, sản xuất thì mới được làm thủ tục nhập kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa và không làm thủ tục để tái xuất đi nước khác.

Các trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ xuất đi nước khác phải mở tờ khai tạm nhập, kê khai thuế, nộp thuế trước khi đưa hàng vào kho và trước khi đưa hàng ra khỏi kho thì phải mở tờ khai tái xuất.

Đây là Công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì nội dung này sẽ hết hiệu lực.