Đối tượng được phép thuê kho Ngoại quan gồm:

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế;
– Tổ chức, cá nhân nước ngoài.