Tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Quyết định bổ sung số 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi tại kho bãi ngoại quan.