Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị
 • Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
 • Ông Võ Hoàng Giang –Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Quý Hà –Thành viên HĐQT
 • Ông Hồ Lương Quân –Thành viên HĐQT
 • Ông Phạm Anh Tuấn –Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Ngọc Tới – Thành viên HĐQT
 • Bà Bùi Như Ý – Thành viên HĐQT
 • Bà Trần Thị Nguyệt –Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát
 • Bà Trần Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát
 • Ông Đỗ Tuấn Nam – Kiểm soát viên
 • Bà Dương Thị Thu Thủy – Kiểm soát viên
Ban Tổng Giám đốc
 • Ông Võ Hoàng Giang – Tổng Giám đốc
 • Ông Nguyễn Uyên Minh – Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Tổng Giám đốc