Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị
  • Chủ tịch Huỳnh Văn Cường
  • Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Hoàng Giang
  • Thành viên HĐQT chuyên trách Nguyễn Ngọc Tới
  • Thành viên HĐQT không chuyên trách: Hồ Lương Quân, Vũ Phước Long, Lý Quang Thái, Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Thành viên HĐQT đại diện vốn cổ đông chiến lược: Nguyễn Quốc Giang, Đỗ Thị Minh
Ban kiểm soát
  • Trưởng ban Vũ Thị Thanh Duyên 
  • Thành viên Ban kiểm soát: Trần Thị Hương, Dương Thị Thu Thủy.
Ban điều hành
  • Các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Uyên Minh, Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Quốc Hưng