Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến – Tờ trình – Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ)