Báo cáo 2017

Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 và ý kiến kiểm toán về cơ sở của kết luận ngoại trừ trên báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 – 12/04/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán Công ty Cồ phần Cảng Sài Gòn 2017 –  09/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 – 09/04/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 – 12/02/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn năm 2017 – 12/02/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 4/2017 – 09/02/2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 4/2017 – 09/02/2018.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3/2017 – 31/10/2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 3/2017 – 31/10/2017.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng năm 2017 – 31/10/2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 9 tháng năm 2017 – 31/10/2017.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn –  30/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2017 – 31/07/2017.

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2017 – 31/07/2017.

Công văn giải trình về việc thay đổi lợi nhuận trên 10% của báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017 so với cùng kỳ 2016 – 05/05/2017

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý I / 2017 – 03/05/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý I / 2017 – 03/05/2017

Công văn giải trình về BCTC năm 2016 của CSG – 20/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 – 10/04/2017

Báo cáo tài chính riêng 2016 – 31/03/2017

Giải trình về việc LNST Quy 4 – 2016 tăng trên 10% so với Quý 4 – 2015 tại BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 09/02/2017

Báo cáo tài chính riêng quý IV 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 02/02/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 02/02/2017

Báo cáo tài chính riêng quý III 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 31/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 31/010/2016

Báo cáo tài chính riêng bản niên năm 2016 đã xét duyệt của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 31/08/2016

Báo cáo tài chính bản niên hợp nhất năm 2016 đã xét duyệt của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 31/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 26/08/2016

Báo cáo tài chính quý II – 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 29/07/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 27/05/2016

Báo cáo tài chính quý I – 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 18/05/2016

Báo cáo tai chính hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 30/03/2016

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán 01/10/2015 – 31/12/2015

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

2. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

4. Báo cáo tài chính Cảng Sài Gòn đến 30/09/2015