Năm 2016

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Thân Hằng Tâm

– Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Trần Bình Hòa

Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng :

Nguyễn Thanh Tuấn – 04/05/2016

Nguyễn Thanh Tuấn – 26/04/2016

Nghị quyết và biên bản kỳ họp thường niên năm 2016 – 25/04/2016

1. Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

2. Thông báo: Về việc cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

3. Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung và giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4. Các biểu mẫu liên quan đến chuyển nhượng Cổ phần của Cảng Sài Gòn:

    – Mẫu số 01: Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

    – Mẫu số 02: Giấy ủy quyền

    – Mẫu số 03: Giấy hẹn

    – Mẫu số 04: Giấy báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

    – Mẫu số 5: Giấy đề nghị thay đổi thông tin

    – Mẫu số 6: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

5. Quy chế quản lý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

6. Thông báo: Về việc thay đổi Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

7. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ của Tổng Giám Đốc – Võ Hoàng Giang

8. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ của phó Tổng Giám Đốc – Nguyễn Uyên Minh

9. Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng của công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn