Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ 2019.