Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Download Button