Cong bo thong tin ve viec ky ket Hop dong giao dich giua Cong ty Co phan Cang Sai Gon Cong ty Co phan Ky thuat Thuong mai Dich vu Cang Sai Gon 001