– Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu của Cổ đông lớn: Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam