Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Báo cáo riêng.

Báo cao hợp nhất.