Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông báo tuyển dụng thủy thủ tàu sông

Thông báo tuyển dụng thủy thủ tàu sông