Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Thiềng Liềng 6/8 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Thiềng Liềng 6/8 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.