Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty có vốn góp chi phối với chi nhánh trực thuộc công ty mẹ.

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty có vốn góp chi phối với chi nhánh trực thuộc công ty mẹ.