Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Quy chế Quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 06/07/2018

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ( phần 1 - phần 2)  - 06/07/2018

- Nghị quyết và Biên bản kỳ họp thường niên năm 2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 01/06/2018

- Giấy xác nhận / ủy quyền tham dự kỳ họp thường niên năm 2018 của đại hội đồng cổ đông  - 23/05/2018

- Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2018 - 23/05/2018

- Dự thảo điều lệ CSG sửa đổi bổ sung lần thứ 3 - 17/05/2018

- Tờ trình về ké hoạch đầu tư mưa sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2018 - 23/05/2018

- Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - 23/05/2018

- Tờ trình về quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2017 và xây dựng quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý chuyên trách là đại diện vốn của Vinalines và người quản lý không chuyên trách tại Cảng Sài Gòn - 23/05/2018

- Tờ trình về việc phê duyệt trích lập quỹ năm 2016 - 23/05/2018

- Tờ trình về việc trích lập quỹ năm 2017 - 23/05/2018

- Tờ trình về việc phê duyệt trích lập quỹ quý 4 năm 2015 - 23/05/2018

- Về việc phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 27/04/2018

- Về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông - 24/04/2018

- Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 Đại hội đồng Cô đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 24/04/2018

- Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 23/04/2018

- Quy chế tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông  - 17/04/2018

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức - hoạt động và quy chế quản trị - 17/04/2018

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cao tài chính năm 2018 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - 17/04/2018

- Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 và ý kiến kiểm toán về cơ sở của kết luận ngoại trừ trên báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 - 12/04/2018

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 - 29/05/2018

- Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Sài Gòn tại kỳ họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 - 29/05/2018

- Chương trình kỳ họp  Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 của Cảng Sài Gòn - 29/05/2018

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung - 29/05/2018

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung - 29/05/2018

Tin Mới