Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông - 24/04/2018

- Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 Đại hội đồng Cô đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 24/04/2018

- Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 23/04/2018

- Thư mới tham dư: Kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 16/04/2018

- Quy chế tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông  - 17/04/2018

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - 17/04/2018

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2018 - 17/04/2018

- Tờ trình về kết quả sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức - hoạt động và quy chế quản trị - 17/04/2018

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cao tài chính năm 2018 - 17/04/2018

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - 17/04/2018

- Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 và ý kiến kiểm toán về cơ sở của kết luận ngoại trừ trên báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 - 12/04/2018