03/10/2015
Thông tin báo chí về phiên họp đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với các nội dung chính như sau:

 

1. Thông tin về Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn):


- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- Tên viết tắt tiếng Việt: Cảng Sài Gòn
- Tên viết tắt tiếng Anh: Saigon Port
- Trụ sở chính: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 2.162.949.610.000 đồng, tương ứng với 216.294.961 cổ phần.
- Cơ cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 141.564.906 cổ phần, chiếm 65,45% vốn điều lệ; Cổ phần do Nhà đầu tư chiến lược (VietinBank và VPBank) nắm giữ: 35.706.627 cổ phần, chiếm 16,51% vốn điều lệ; còn lại là cổ phần của cán bộ công nhân viên, tổ chức Công đoàn và các nhà đầu tư bên ngoài.


2. Về nhân sự Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:


Trên cơ sở đề cử nhân sự của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã bầu Hội đồng quản trị Công ty gồm 09 thành viên và bầu Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.


Danh sách Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn như sau:

TT Họ tên, đơn vị công tác Chức vụ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
1 Ông Huỳnh Văn Cường, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Võ Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Thành viên HĐQT
3 Bà Bùi Như Ý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam    Thành viên HĐQT
4 Bà Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Ngân hàng TMCP Đông Nam Á   Thành viên HĐQT
5 Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Công trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam   Thành viên HĐQT
6 Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Bất động sản trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Ngọc Tới, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Thành viên HĐQT
8 Ông Hồ Lương Quân, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Thành viên HĐQT
9 Ông Nguyễn Quý Hà, Cán bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam    Thành viên HĐQT


2.2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020:
 

TT    Họ tên, đơn vị công tác Chức vụ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
1 Bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Cảng Nhà Rồng Khánh Hội thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn    Trưởng Ban kiểm soát
2 Ông Đỗ Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam    Kiểm soát viên
3 Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý Đầu tư và Dự án Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng    Kiểm soát viên

  
2.3. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Võ Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.


Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn và sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Các tin khác:

Tin Mới