02/10/2015
Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Ngày 28/9/2015 tại TPHCM, Cảng Sài Gòn đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với sự có mặt của 105 cổ đông đại diện 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư là các ngân hàng lớn của Việt Nam: VietinBank, VPBank, SeaBank, ACB.

 

Đến dự Đại hội có Lãnh đạo Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cảng Sài Gòn.

 

 

Tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có vốn điều lệ 2.162.949.610.000 đồng, tương ứng với 216.294.961 cổ phần. Cơ cấu vốn điều lệ như sau: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 141.564.906 cổ phần, chiếm 65,45% vốn điều lệ; Cổ phần do Nhà đầu tư chiến lược (VietinBank và VPBank) nắm giữ: 35.706.627 cổ phần, chiếm 16,51% vốn điều lệ; còn lại là cổ phần của cán bộ công nhân viên, tổ chức Công đoàn và các nhà đầu tư bên ngoài.

 

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty cổ phần; Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa; Đăng ký lưu ký tập trung, đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán... Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn với kết quả như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020: 

 

TT

Họ tên, đơn vị công tác

Chức vụ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

1

Ông Huỳnh Văn Cường, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Ông Võ Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Thành viên HĐQT

3

Bùi Như Ý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Thành viên HĐQT

4

Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Thành viên HĐQT

5

Ông Nguyễn Ngọc Tới, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Thành viên HĐQT

6

Ông Hồ Lương Quân, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Thành viên HĐQT

7

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Công trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thành viên HĐQT

8

Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Bất động sản trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Thành viên HĐQT

9

Ông Nguyễn Quý Hà, Cán bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thành viên HĐQT

 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020:

 

TT

Họ tên, đơn vị công tác

Chức vụ tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

1

Trần Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Cảng Nhà Rồng Khánh Hội thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn

Trưởng Ban kiểm soát

2

Ông Đỗ Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Kiểm soát viên

3

Dương Thị Thu Thủy, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý Đầu tư và Dự án Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Kiểm soát viên

 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn:

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Võ Hoàng Giang, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn và sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

THƯỜNG TRỰC TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CẢNG SÀI GÒN

Các tin khác:

Tin Mới