Ban điều hành

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

1

Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch HĐQT

2

Ông Võ Hoàng Giang –Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

3

Ông Nguyễn Quý Hà –Thành viên HĐQT

4

Ông Hồ Lương Quân –Thành viên HĐQT

5

Ông Phạm Anh Tuấn –Thành viên HĐQT

6

Ông Nguyễn Ngọc Tới – Thành viên HĐQT

7
Bùi Như Ý – Thành viên HĐQT
8
Trần Thị Nguyệt –Thành viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

1

Trần Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát

2

Ông Đỗ Tuấn Nam – Kiểm soát viên

3

Dương Thị Thu Thủy – Kiểm soát viên

 

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc

1

Ông Võ Hoàng Giang – Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Uyên Minh – Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Nguyễn Quốc Hưng  – Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Trần Ngọc Thạch  – Phó Tổng Giám đốc

 

* Giới thiệu mẫu dấu và chức danh của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Tin Mới